Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2010

down-by-law

December 23 2010

down-by-law
Reposted fromula ula viaesemoka esemoka
down-by-law
9190 d555 500
down-by-law
Chujowa nawierzchnia!
Reposted fromprosiaczekk prosiaczekk viaesemoka esemoka
down-by-law
down-by-law
6222 49a6 500
Reposted fromcatholicide catholicide viaesemoka esemoka
down-by-law
via wikileaks_protest_melb_2010

Defend Assange and WikiLeaks on Human Rights Day in Melbourne
Reposted fromlasarina lasarina viaesemoka esemoka
down-by-law
0930 ae54
Reposted fromdomino domino viaesemoka esemoka
down-by-law
W czyichże rękach byłem manekinem
dotychczas, jeźli kiedy nim mam zostać?
Czyli myśl czyja, gdy znaczy się czynem,
nie może wolą tegoż dziełu sprostać,
i mam się, jąwszy czyn, spłonić rubinem
wstydu, żem wziął na się cudzą postać?
Czyliż tak wszyscy cudzym kształtem żyją,
że już nie wierzą w nic, co w sobie kryją.
Może w nich nie ma nic i mówią przeto,
o ilem im podobny, że to mnie zaletą?
— Stanisław Wyspański
down-by-law
down-by-law
8138 7254
RING²
down-by-law
1093 9072
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaesemoka esemoka
down-by-law
3287 e002 500
Segreguj śmieci
Reposted fromlonaq lonaq viaesemoka esemoka
down-by-law
via 

Aldous Huxley was right

Reposted fromlasarina lasarina viaesemoka esemoka

December 19 2010

down-by-law
down-by-law
Reposted byceregiele ceregiele
down-by-law
Reposted byslid0 slid0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl